Djelatnosti

Geologija

 • Bušenje wire-line metodom bušenja istražnih geoloških bušotina ležišta metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
 • Bušenje istražnih geoloških bušotina standardnom metodom bušenja
 • Bušenje istražno-eksploatacionih hidrogeoloških bušotina
 • Geološko, inžinjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena
 • Izrada karata u GIS sistemu
 • Specijalna “in situ” ispitivanja
 • Hidrogeološka ispitivanja u svrhu vodosnabdijevanja
 • Bušenje pijezometarskih bušotina

Geologija

 • Bušenje wire-line metodom bušenja istražnih geoloških bušotina ležišta metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
 • Bušenje istražnih geoloških bušotina standardnom metodom bušenja
 • Bušenje istražno-eksploatacionih hidrogeoloških bušotina
 • Geološko, inžinjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena
 • Izrada karata u GIS sistemu
 • Specijalna “in situ” ispitivanja
 • Hidrogeološka ispitivanja u svrhu vodosnabdijevanja
 • Bušenje pijezometarskih bušotina

Projektovanje, nadzor i konsalting

 • Izrada studija, programa, elaborata i projekata
 • Nadzor na realizaciji projekata
 • Revizija projektne dokumentacije
 • Konsultantske usluge
 • Tehničko savjetovanje investitora
 • Naučno istraživački radovi

Geotehnika

 • Istražno geotehničko bušenje
 • Penetraciona ispitivanja
 • Ispitivanja dinamičkom pločom na terenu
 • Geotehnička ispitivanja terena za potrebe putne infrastrukture, energetskih objekata i svih kategorija objekata visokogradnje
 • Projektovanje geotehničkih konstrukcija 
 • Projektovanje temeljenja objekata
 • Projektovanje zaštite temeljnih jama
 • Projektovanje sanacionih mjera
 • Geotehnički nadzor nad izvođenjem, rekonstrukcijom i sanacijom
 • Revizija geotehničke projektne dokumentacije
 • Izrada projektne dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o misijama geotehničkog inžinjerstva (G1,G5,G21,G23,G31,G32,G41,G42)

Građevinarstvo

 • Projektovanje podzemnih objekata i objekata putne infrastrukture (tuneli, galerije, podzemne konstrukcije i drugo)
 • Vođenje građevinskih projekata
 • Nadzor nad izvođenjem specijalnih građevinskih radova
 • Revizija projektne dokumentacije

Geofizička ispitivanja

 • Plitka seizmička refleksija
 • Seizmička refrakcija longitudinalnih i transverzalnih valova
 • Geoelektrična 2D tomografija (ERT)
 • Vertikalno električno sondiranje (VES)
 • Višekanalna analiza površinskih valova (MASW)

Email

geo@geoavas.ba

Telefon

+387 33 766 160
+387 62 234 608

Zapratite nas

© 2022 GeoAVAS